Ph.D. Graduates

Robot Intelligence Technology Lab. at KAIST

Ph.D.Graduates


Keun-Mo Ku (구근모) <kmkoo@dreamwiz.com>
 • 1996, Ph.D.
 • 유진 로보틱스

Sun-Woo Lee (이선우) <senu@hallym.ac.kr>
 • 1996, Ph.D.
 • 한림대학교 교수

Jung-Yul Jeon (전정렬) <dimashin.jjy@gmail.com>
 • 1998, Ph.D.
 • 고영테크놀러지

Hyun-Sik Shim (심현식) <hyunsik.shim@samsung.com>
 • 1998, Ph.D.
 • 삼성전자 DMC 연구소

Hyun Myung (명현) <hmyung@kaist.ac.kr>
 • 1998, Ph.D.
 • KAIST 전자 및 전기공학부 교수

Kwang-Choon Kim (김광춘) <kwangchoon.kim@samsung.com>
 • 1999, Ph.D.
 • 삼성전자 DMC 연구소

Jung-Min Yang (양정민) <jmyang@ee.knu.ac.kr>
 • 1999, Ph.D.
 • 경북대학교 IT대학 전자공학부 교수

Sin Kim (김신) <tokims@hanmail.net>
 • 2000, Ph.D.
 • 삼성전자 DA 사업부

Myung-Jin Jung (정명진) <xzuuh628@yahoo.co.jp>
 • 2002, Ph.D.
 • 소니 모바일 커뮤니케이션즈

Dong-Kyun Choi (최동균) <cdg@add.re.kr>
 • 2002, Ph.D.
 • 국방과학연구소

Heung-Soo Kim (김흥수) <hskim526@naver.com>
 • 2003, Ph.D.
 • 삼성전자 특허부 변리사

Dong-Han Kim (김동한) <donghani@khu.ac.kr>
 • 2003, Ph.D.
 • 경희대 전자정보학과 교수

Yong-Jae Kim (김용재) <yongjae@koreatech.ac.kr>
 • 2003, Ph.D.
 • 한국기술교육대학교 전기전자통신공학부 교수

Kuk-Hyun Han (한국현) <khhan@sym.co.kr>
 • 2003, Ph.D.
 • 삼영기계

Kui-Hong Park (박귀홍) <kidonge@kaist.ac.kr>
 • 2004, Ph.D.
 • 국방과학연구소

Yuchi Ming <mingming_yuchi@hotmail.com>
 • 2006, Ph.D.
 • Associate Professor, School of Life Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology

Kang-Hee Lee (이강희) <phdkhlee@gmail.com>
 • 2006, Ph.D.
 • 숭실대 IT대학 글로벌미디어학과 교수

Jun-Su Jang (장준수) <junsmog@gmail.com>
 • 2006, Ph.D.
 • 한의학연구원

Chi-Ho Lee (이치호) <chiho.lee@lgcns.com>
 • 2008, Ph.D.
 • LG CNS 연구전문위원

Yong-Duk Kim (김용덕) <ydkim@add.re.kr>
 • 2008, Ph.D.
 • 국방과학연구소

Bum-Joo Lee (이범주) <leebumjoo@gmail.com>
 • 2008, Ph.D.
 • 명지대 전기공학과 교수

Yee-Jin Cheon (천이진) <yjcheon@kari.re.kr>
 • 2010, Ph.D.
 • 항공우주연구원

Ye-Hoon Kim (김예훈) <yehoon80@naver.com>
 • 2010, Ph.D.
 • 삼성전자

In-Won Park (박인원) <aiwpark@gmail.com>
 • 2012, Ph.D.
 • Stinger Ghaffarian Technologies, NASA Ames Research Center

Jeong-Ki Yoo (유정기) <jkyoo@dju.kr>
 • 2012, Ph.D.
 • 대전대학교 IT융합공학부 교수

Young-Dae Hong (홍영대) <ydhong@ajou.ac.kr>
 • 2013, Ph.D.
 • 아주대학교 전자공학과 교수

Seung-Hwan Choi (최승환) <cyclopsh@gmail.com>
 • 2013, Ph.D.
 • 삼성전자 DMC 연구소

Ki-Baek Lee (이기백) <kblee@kw.ac.kr>
 • 2014, Ph.D.
 • 광운대학교 교수

Dong-Hyun Lee (이동현) <donglee@kumoh.ac.kr>
 • 2015, Ph.D.
 • 금오공과대학교 전자공학부 교수

Seung-Beom Han (한승범) <tmdqjagk@hanmail.net>
 • 2015, Ph.D.
 • 삼성전자 DMC 연구소

Chang-Soo Park (박창수) <cssoo.park@samsung.com>
 • 2015, Ph.D.
 • 삼성전자

Ji-Hyeong Han (한지형) <jhhan@seoultech.ac.kr>
 • 2015, Ph.D.
 • 서울과학기술대학교 컴퓨터공학과 교수

Bum-Soo Yoo (유범수) <bsyoo@kari.re.kr>
 • 2016, Ph.D.
 • 항공우주연구원

Se-Hyoung Cho (조세형) <shcho@kari.re.kr>
 • 2016, Ph.D.
 • 선문대학교 기계 ICT 융합공학부 교수

In-Bae Jeong (정인배) <ibjeong@rit.kaist.ac.kr>
 • 2016, Ph.D.
 • North Dakota State University, Assistant Professor

Woo-Ri Ko (고우리) <wrko@etri.re.kr>
 • 2016, Ph.D.
 • ETRI (한국전자통신연구원)

Sheir Afgen Zaheer <sheirafgen@gmail.com>
 • 2017, Ph.D.
 • ㈜아이피엘

Won-Hyong Lee (이원형) <leestation@gmail.com>
 • 2017, Ph.D.
 • 한동대학교 조교수

Deok-Hwa Kim (김덕화) <deokhwa.kim@naverlabs.com>
 • 2018, Ph.D.
 • 네이버랩스

Si-Jung Ryu (류시정) <sjlee@rit.kaist.ac.kr>
 • 2018, Ph.D.
 • Samsung Electronics

Sung-Lok Choi (최성록) <sunglok@seoultech.ac.kr>
 • 2019, Ph.D.
 • 서울과학기술대학교 조교수

Seung-Jae Lee (이승제) <sjlee9265@kari.re.kr>
 • 2019, Ph.D.
 • 항공우주연구원

Yong-Ho Yoo (유용호) <yh.yoo@kohyoung.com>
 • 2019, Ph.D.
 • Koh Young Research America (KYRA)

Ju-Youn Park (박주연) <juyounpark@kist.re.kr>
 • 2019, Ph.D.
 • Korea Institute of Science and Technology (KIST)

Gyeong-Moon Park (박경문) <gmpark@khu.ac.kr>
 • 2019, Ph.D.
 • Assistant Professor, Kyung Hee University (KHU)

Seung-Hwan Baek (백승환) <shbaek@rit.kaist.ac.kr>
 • 2020, Ph.D.
 • TBU

Ue-Hwan Kim (김의환) <uhkim@rit.kaist.ac.kr>
 • 2020, Ph.D.
 • KAIST, Post-doctoral researcher
 • Assistant Professor, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Graduate School of Artificial Intelligence

Woo-Hyun Kim (김우현) <whkim@rit.kaist.ac.kr>
 • 2020, Ph.D.
 • TBU

Jin-Man Park (박진만) <jmpark@rit.kaist.ac.kr>
 • 2022, Ph.D.
 • KETI

Ki-In Na (나기인) <kina@rit.kaist.ac.kr>
 • 2022, Ph.D.
 • ETRI

Jae-Woo Choi (최재우) <jwchoi@rit.kaist.ac.kr>
 • 2022, Ph.D.
 • TBU

Sahng-Min Yoo (유상민) <smyoo@rit.kaist.ac.kr>
 • 2022, Ph.D.
 • TBU

Guk Han (한국) <khan@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • TBU

Chan-Woo Park (박찬우) <cwpark@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • dSpecter

Taek-Jin Song (송택진) <tjsong@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • dSpecter

Young-Min Kim (김영민) <ymkim@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • Samsung Research

He Dong <hedong@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • TBU

Dooyoung Hong (홍두영) <dyhong@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • dSpecter

Young Hoo Cho (조영후) <yhcho@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • dSpecter

Young-Ho Kim (김영호) <yhkim@rit.kaist.ac.kr>
 • 2023, Ph.D.
 • dSpecter